نمونه قرارداد خريد خدمات آموزشي

نمونه قرارداد خريد خدمات آموزشي

نمونه قرارداد خريـد خدمــات آموزشــي

جهت ارائه آموزش‌هاي مورد نظر و در چارچوب مقررات و ضوابط قانوني، قرارداد خريد خدمات آموزشي به شرح ذيل منعقد مي شود :

ماده 1 – طرفين قرارداد :

اين قرارداد في مابين آقا/ خانم/ موسسه/ مركز يا شركت............................................... به                            نشاني .............................................................................................................. به نمايندگي آقاي.......................................................................... به عنوان مديركل .......................كه ازاين پس كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و آقا /خانم/ آموزشگاه فني وحرفه‌اي آزاد/ مؤسسه ........................................................ داراي پروانه بهره‌برداري شماره / مجوز موقت برگزاري دوره آموزشي............................................. و گواهينامه اعتباربخشي شماره ............................... به نشاني......................................................................................................... و به نمايندگي
 آقاي / خانم ........................................................  به عنوان .......................................................  كه ازاين پس مجري ناميده مي‌شود، از طرف ديگر جهت انجام موضوع تفاهم نامه به شرح مواد ذيل منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند .

 

ماده 2 – نشاني مجري قرارداد :

الف – نشاني دفتر مجري :

ب – نشاني محل اجراي آموزش :

 

ماده 3 - موضوع قرارداد:

آموزش ........................  نفر- ساعت معادل ............................  نفر-  دوره كارآموز براساس استاندارد آموزشي مهارت........................................................كد ......................................داراي.................   ساعت آموزش عملي و ...................ساعت آموزش نظري ( مجموعاً ..................................... ساعت ) كه يك نسخه استاندارد آموزشي مهارت موردتوافق به امضاء طرفين قرارداد رسيده  و جزء لاينفك قرارداد محسوب مي شود.

تبصره  :  برگزاري دوره آموزشي فاقد استاندارد مهارت مصوب ممنوع باشد.

 

ماده 4 - مـدت قـرارداد :

    مدت اين قرارداد از تاريخ  .................................... لغايت  ....................................  مي باشد .

ماده 5 - مبلـغ قـرارداد :

    مبلغ اين قرارداد بابت برگزاري  ..................................  ( نفر- ساعت)آموزش و به ازاي هر نفر-
 ساعت .................................. ريال،  مجموعاً ..................................  ريال شامل هزينه حق الزحمه مربي ، هزينه هاي ابزارآلات و موادمصرفي ، آزمون پايان دوره آموزشي ، جزوات و نرم افزارهاي آموزشي ، هزينه‌هاي كارشناسي و مديريتي ، بازديدهاي آموزشي ، فضاي آموزشي و استهلاك تجهيزات است .

تبصره 1 :  بابت افرادي كه در طول دوره به دليلي محل آموزش راترك مي كنند يادرآزمون پاياني غايب باشند، به نسبت نفر ساعت مربوط از مبلغ قرارداد كسر خواهد شد.

تبصره 2 : مبلغ قرارداد تا 25 درصد قابل افزايش ياكاهش خواهدبود. لازم به توضيح است تأخيرات مجاز وغيرمجاز كارفرمامشمول 25 درصد نخواهد بود.

ماده 6 -  پيـش پـرداخـت :

     

6-1-    كارفرما به منظور پيشبرد كارها وتسريع در ارائه خدمات موضوع اين قرارداد در صورت تقاضاي كتبي مجري حداكثر 20 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت پس از مجوز شروع دوره و در قبال ارائه تضمين مورد قبول( ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ پيش پرداخت ) به مجري پرداخت مي‌نمايد.

6-2-   مبلغ پيش پرداخت از صورت وضعيت قطعي كسر خواهد شد.

6-3-  تضمين ياد شده پس از اتمام دوره آموزشي‌، برگزاري آزمون و تسويه حساب و در صورت رضايت كارفرما از عملكرد مجري مسترد خواهد شد.

6-4-   درصورتيكه مجموع ساعات آموزشي دوره براساس ماده 3 قرارداد بيش از 300 ساعت باشددرصورت تقاضاي مجري و ارائه صورت وضعيت 60% اجراي دوره آموزشي كه مورد تأئيد ناظركارفرما باشد، كارفرما 20% مبلغ قرارداد را حداكثر يك هفته پس از دريافت صورت وضعيت به مجري پرداخت خواهدكرد.

ماده 7 - نحـوه پـرداخت مبلـغ قـرارداد :  

 به ازاء 90% نرخ قبولي كارآموزان درامتحانات پايان دوره آموزشي كه توسط كارفرما برگزارمي شود با رعايت ماده 5 ، 100% مبلغ قرارداد پس از كسرپيش پرداخت و كسورات قانوني و با تائيد حسن انجام كار توسط ناظر كارفرما  به مجري پرداخت مي گردد و چنانچه پائين تراز 90% باشد به ميزان تعداد قبول شدگان پرداخت خواهدشد .

تبصره يك -  ملاك تعداد افراد قبول شده دوره آموزشي  امتحانات پايان دوره آموزشي ويك نوبت آزمون مجددخواهدبود.

تبصره دو – چنانچه نرخ قبولي كارآموزان درآزمون پايان دوره ويك نوبت مجدد آزمون مازاد بر 90% باشد ازمحل افزايش 25% سقف قرارداد 50% هزينه سرانه هرنفرمازاد بر 90% تعداد قبول شدگان به مجري  به عنوان پاداش پرداخت مي شود.

  

ماده 8 - كسـورات قانـونـي :

پرداخت هرگونه كسورات قانوني به عهده مجري خواهد بود و اسناد و مدارك آن را پس از پرداخت به كارفرما ارائه دهد .

ماده 9 - شرايط كارآمـوزان :      

9-1-      دارا بودن مدرك تحصيلي .................................. دررشته : ...................

9-2-     دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم براي افراد مشمول (مرد).

9-3-    دارا بودن سلامت جسماني جهت گذراندن دوره آموزشي مطابق با شرايط مندرج دراستاندارد آموزش مهارت.

9-4-    ارائه معرفينامه ازكارفرما براي شاغلين(محل كار كارآموز)يامعرفينامه از دانشگاه براي دانشجويان .

تبصره يك-  فهرست مشخصات كارآموزان كه به تأئيد ناظرقرارداد رسيده است ، به پيوست بوده و جزء لاينفك قرارداد محسوب ميشود.

تبصره دو -  حداكثر تعداد كارآموزان در دوره آموزشي بارعايت استاندارد فضا و تجهيزات مورد تائيد ناظر قرارداد 20 نفر است .

ماده 10- استانداردهاي اجرائـي :  

فهرست ماشين آلات ، مواد مصرفي ، مشخصات فضاي كارگاهي و دروس نظري مورد نيازو منابع و جزوات  دوره آموزشي كه به تأييد طرفين رسيده است به ضميمه بوده و جزء لاينفك قرارداد محسوب مي‌شود .

تبصره -  چنانچه دوره آموزشي با استفاده ازفضا و تجهيزات محل كار كارآموزان برگزارشود ارائه قرارداد في مابين مجري و مدير بنگاه اقتصادي مورد نظر شامل موارد ذيل الزاميست و بايستي ضميمه قراردادباشد:

ü مدت استفاده ازفضا و تجهيزات( تاريخ شروع و پايان دوره آموزشي).

ü فهرست تجهيزات ، ابزارآلات و مواد مصرفي و ميزان آنها كه  تامين آن به عهده مديربنگاه اقتصادي مي باشد.

 

ماده 11 - تعهـدات مجـري : 

11-1) مجري تعهد مي نمايد برنامه و تقويم اجرايي دوره آموزشي را قبل از برگزاري دوره تهيه وبه تائيد ناظركارفرما رسانده و دوره را طبق برنامه تائيد شده برگزار نمايد. تقويم اجرائي دوره آموزشي جزء لاينفك قرارداد محسوب ميشود.

11-2) مجري تعهد مي نمايد آموزش كارآموزان زير نظر مربيان خبره و توانا داراي شرايط ذيل  با كيفيت مطلوب مطابق ضوابط تعيين شده و مورد تائيد كارفرما در چارچوب استانداردهاي مربوط درپيوستهاي  پيوست قرارداد انجام گيرد :

üداراي حداقل مدرك ليسانس دررشته تحصيلي مرتبط با رشته تدريس .

üداراي حداقل 2 سال سابقه تدريس دررشته مرتبط يا 4 سال سابقه كار مرتبط با رشته تدريس.

üشرايط مربي در آموزش روستائيان مطابق شرايط مربيان آموزشگاههاي فني و حرفه اي  آزاد مي باشد.

üشرايط مربي براي دوره هايي كه براساس « مجوز موقت برگزاري دوره آموزشي» اجرا مي شوند مطابق مشخصات مندرج درمجوز مذكور خواهد بود.

11-3) در طول مدت برگزاري دوره آموزشي مجري بايستي كليه مقررات ايمني ، حفاظت و بهداشت محيط كار را رعايت نمايد و درصورت بروز هر گونه حادثه اي اعم از كلي و جزئي از قبيل سوختگي ‘ برق گرفتگي وهرگونه صدمات جسمي ديگر، مسئوليت صرفاً به عهده او خواهد بود و كارفرما در قبال دعاوي ناشي از اين قبيل خسارات و صدمات مبراست .

11-4) كليه پرداخت هاي مربوط به اجراي اين قرارداد شامل حق الزحمه مربيان ، مواد مصرفي ، تعميرتجهيزات، لوازم التحريرو منابع آموزشي مورد نياز، اياب و ذهاب، بازديدازكارآموزان ازمراكز صنعتي و خدمات ارتباطي مانند اينترنت و ...  به عهده مجري مي باشد .

11-5) مجري موظف است در تمام مواقع در دسترس باشد ، و به هر نوع اخطار و ابلاغي كه مربوط به اجراي قرارداد باشد و از طرف كارفرما يا ناظر وي به مجري اعلام شود حداكثر ظرف مدت 72 ساعت ترتيب اثرداده و نتيجه را كتباٌ به كارفرما يا ناظر قرارداد اعلام كند.

11-6) مجري حق واگذاري كاربه شخص يا مؤسسه ديگر را ندارد و موظف است رضايت كارفرما را در تمام مراحل كسب نمايد.

11-7) مجري متعهد مي شود حداكثر ظرف مدت يك شانزدهم از شروع دوره نسبت به تهيه و ارسال فهرست كارآموزان شركت كننده در دوره آموزشي به همراه فايل رايانه اي آن روي لوح فشرده با تأئيد ناظر كارفرما اقدام نمايد. در صورت عدم ارسال به موقع فهرست كارآموزان ، ساعات آموزش داده شده پس از يك دوازدهم دوره مورد تأئيد كارفرما نخواهد بود.

11-8) مجري مؤظف است ده روزكاري قبل از اتمام دوره آموزشي ، زمان پايان دوره راكتبا" به ناظركارفرما اعلام نمايد.

11-9) مجري متعهدمي گرددازثبت نام كارآموزان جديد(حداكثريك دوازدهم پس از شروع دوره)            اجتناب نمايد.(ثبت نام كارآموزان جديدتايك دوازدهم پس ازشروع دوره تاسقف20نفركارآموزبه تأئيدكارفرما مجازاست.)

11- 10) كليه دستورالعمل ها و بخشنامه هائي كه درطول مدت قراردادتوسط كارفرماصادرمي شود براي مجري لازم الاجراء است.

11-11) مجري حق هيچ گونه دخالت درفرآيند و چگونگي اجراي آزمون را ندارد.

11-11) باناظران اعزامي كارفرما همكاري لازم را مبذول نمايد.

10-13) مجري مؤظف است دوره آموزشي راپس ازاخذ تأئيديه از ناظرقرارداد(مطابق فرم پيوست)              شروع نمايد.

11-45) كليه شرايط لازم رابراي انجام وظايف ناظر قرارداد مطابق ماده 14 اين قرارداد فراهم آورد.

11-15)عدم دريافت هرگونه ضمانت ازكارآموزان ازقبيل اسناد تعهدآور ، كارت ملي ، شناسنامه و ... .

11-16) مجري موظف است ازبدو شروع دوره آموزشي ، نقشه كارهاي عملي ،  پروژه و مشخصات آن و تاريخ انجام بازديدو تقويم اجرائي سرفصلهاي دوره آموزشي را تهيه و به كارآموزان تحويل دهد ونسبت به تنظيم شناسنامه آموزشي مطابق نمونه پيوست اقدام و يك نسخه ازمستندات فعاليت هاي مذكوررا به ناظر قرارداد ارائه نمايد.

11-17) مجري حق هيچ گونه مطالبه اي به جز انچه كه در اين قرارداد ذكر شده را ندارد و حق هرگونه اعتراض را درپايان مدت قرارداد از خود سلب مي نمايد و كارفرما هيچ گونه تعهد استخدامي نسبت به نامبرده نداشته و ندارد.

11-18) مجري در طول قرارداد ،حق انعقاد قرارداد خريد خدمات آموزشي با سايردستگاهها و افراد را ندارد.

11-19) مجري تعهد مي نمايد صلاحيت هاي فني واخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط را داشته باشد.

11-20) مجري مكلف است تمامي اسناد و مجوزهاي مربوط به تأسيس و فعاليت خود را پيوست قرارداد نمايد.

11-21) مجري متعهد مي گردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد وچنانچه نتواند تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد كارفرما مي تواند به ازاء هر يك روز تأخير .........درصد مبلغ قرارداد را به عنوان جريمه از مجري دريافت نمايد. بديهي است مجري حق هرگونه اعتراض و ادعايي را در اين زمينه از خود سلب و اسقاط مي نمايد. ( ميزان خسارت توسط ذيحساب و مديركل محترم امورمالي تعيين گردد).

 

 

ماده 12-  تعهـدات كارفرما :

12-1) كارفرما متعهد است كليه كارآموزان شركت كننده در دوره آموزشي را نزد يكي از شركت هاي معتبر بيمه به هزينه خود بيمه حوادث نمايد.

12-2) كارفرما متعهد مي گردد مبلغ قرارداد را به شرح نحوه پرداخت با تائيد حسن انجام كار توسط ناظر كارفرما و پس از كسر كسورات قانوني در وجه مجري پرداخت نمايد.

12-3) اولويت انتخاب و معرفي كارآموزان به عهده كارفرما مي باشد و درهرصورت فهرست ثبت نام شدگان هر دوره آموزشي قبل از شروع دوره بايد به تائيد كارفرما برسد.

12-4) همكاري با مجري درپذيرش كارآموزان .

12-5) برگزاري ازمون پايان دوره (تئوري و عملي) حداكثرسه روزكاري پس ازپايان دوره آموزشي و اعلام نتايج حداكثر 48 ساعت پس از برگزاري آزمون.

12-6) برگزاري يك نوبت آزمون مجدد از مردود شدگان حداكثر يك هفته پس از اعلام نتيجه نوبت اول آزمون پاياني .

 

ماده 13 – ناظر قرارداد :

مسئوليت نظارت برحسن اجراي قرارداد دركليه مراحل به عهده آقاي / خانم ............... به عنوان نماينده كارفرما مي باشد . بديهي است نظارت كارفرما رافع مسئوليت مجري نمي باشد.

 

ساير شرايط :

ماده 14 – چنانچه عوامل قهري ، مانع از انجام هر بخشي از موضوع اين قرارداد شود  مجري موظف است مورد را كتباً و باذكر علت به اطلاع كارفرما برساند . كارفرما پس از اطلاع از موارد و عوامل قهري، نظر خود را نسبت به ادامه يا فسخ قرار داد اعلام خواهد نمود.

ماده 15 – هرگاه دراجرا و تغيير اين قرارداد اختلافي بين طرفين بروز كند در مرحله اول از طريق مذاكره و نمايندگان طرفين رسيدگي و درصورت عدم توافق موضوع نزد خانم /آقا / موسسه يا شركت به عنوان داور مطرح مي شود كه رأي داور براي طرفين لازم الاجراء و قطعي است.

ماده 16 –  فســخ قـرارداد : 

           كارفرما مختار است در صورت عدم انجام تعهدات از سوي مجري در هر مقطعي با اخطار كتبي طي يك هفته انجام امورموضوع قرارداد را متوقف و قرارداد را فسخ نمايد.

 

ماده 17 –  مستندات قـرارداد :

 مدارك و مستندات اين قرارداد به شرح ذيل و جزء لاينفك قرارداد خواهدبود:

پروانه فعاليت و يا شماره ثبت مؤسسه (براي اشخاص حقوقي).
فهرست استاندارد آموزش مهارت مصوب لازم الرعايه .
فهرست كارآموزان مورد تائيد كارفرما.
تقويم اجرائي دوره آموزشي و نقشه كارهاي عملي .
تصويرپروانه آموزشي مربي يا مربيان مجري دوره آموزشي .
 

 

كليات قرارداد :

ماده 18 - اين قرارداد در 18 ماده و 9 تبصره و ..........بند و ............. برگ پيوست كه جزء لاينفك قرارداد است- در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده، به امضاء طرفين رسيده است و هر دو نسخه اعتبار يكسان دارد.

 

كــارفـرمــا               مجــــري                                                

پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

درباره سایت وکیل نا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

درج آگهی در وکیل نا برای عموم وکلا آزاد است و مسئولیت اطلاعات وارد شده با آگهی دهنده می‌باشد. لطفا قبل از هر گونه اقدام از اعتبار و کیل مربوطه مطمئن شوید.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز