سوالات آزمون وکالت سال 1393 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1393 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1393

اصول فقه

۶۱- کدام مورد حکم تکلیفی است؟

الف) باطل بودن معاملات مجنون

ب) موظف بودن تجار به داشتن دفاتر تجارتی

ج) عدم صحت وقف بر مجهول

د) لزوم عقد بیع واجاره

۶۲- کدام مورد حکم وضعی است؟

الف) عدم نفوذ صلح بااکراه

ب) ممنوعیت تفتیش عقاید

ج) لزوم تسلیم مبیع

د) اباحه تصرفات مالک

۶۳- استعمال لفظ در کدام مورد مجازی است؟

الف) فرزند در مورد فرزند طبیعی (نامشروع)

ب) صداق در مورد مهریه

ج) قانون در مورد بخشنامه های دولتی

د) زوجه در مورد زوجه منقطعه

۶۴- کدام مورد از موضوعات عرفی است؟

الف) لعان

ب) قرابت رضاعی

ج) طلاق عدی

د) بیع

۶۵- کدام یک از علایم زیر دلیل حقیقی بودن استعمال کلمه «تعهد» در موردی است که مدیون به اراده خود چیزی را بر عهده گرفته باشد؟

الف) عدم صحت سلب

ب) اطراد

ج) تبادر

د) صحت سلب

۶۶- کدام مورد، مثالی برای لفظ مترادف است؟

الف) محاربه و افساد فی الارض

ب) دادگاه و مرجع قضایی

ج) قاضی و حاکم شرع

د) رجم و سنگسار

۶۷- کدام مورد بیان کننده حکم وضعی است؟

الف) ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مراجع قضایی صالح می رسانند.

ب) طفل باید مطیع ابوین باشد.

ج) عاقد باید عاقل بالغ وقاصد باشد.

د) قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد.

۶۸- در کدام مورد دلالت از باب تنبیه و ایماء است؟

الف) دلالت ماده ۶۹۱ق.م .بر باطل بودن ضمان به علت فقدان سبب

«ماده ۶۹۱ق.م. ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است»

ب) دلالت ماده ۹۵۴.ق.م .بر انفساخ عقد جایز به جنون

«ماده ۹۵۴ ق.م .کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود وهمچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است»

ج) دلالت ماده ۸۲۱ق.م. بر این که اهمال و مماطله در تأدیه ثمن از طرف شفیع حق شفعه او را ساقط می کند.

د) دلالت بر طلب وبدهی قبلی در جایی که مدعی علیه در پاسخ به ادعای طلب به مدعی بگویید من طلب تو را پرداخت کرده ام.

۶۹- در کدام مورد وصف دارای مفهوم است؟

الف) صفت تجاری در عبارت «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ تا ۸ ماده ۲۲۵ نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود»

ب) هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند.

ج) اسناد از حیث تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود هستند.

د) کودکی که به حد بلوغ نرسیده، مبرا از مسئولیت کیفری است.

۷۰- عام در کدام مورد بدلی است؟

الف) تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است.

ب) هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید سو قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

ج) هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل خواهد آمد.

د) هریک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهند.

۷۱- در خصوص تعارض قاعده ید با قاعده استصحاب کدام مورد صحیح است؟

الف) استصحاب مقدم است خواه قاعده ید اماره باشد یا اصل

ب) قاعده ید مقدم است اگر اصل باشد.

ج) قاعده ید مقدم است اگر اماره باشد.

د) قاعده ید مقدم است خواه اماره باشد یا اصل

۷۲- انصراف در کدام مورد مانع اطلاق است؟

الف) انصراف مِلک به مال غیرمنقول

ب) انصراف مسلمان به شیعه در ایران

ج) انصراف پدربه پدر مشروع

د) انصراف تعهد به دین مالی

۷۳- در کدام مورد قیاس از نوع منصوص العلّه است؟

الف) قیاس قاضی در حالت پریشانی فکری به عصبانی در منع از صدور حکم «لایقضی القاضی و هو غضبان»

ب) قیاس ثمن عین معین به مبیع معین و حکم به انفساخ عقد بیع در فرض تلف شدن ثمن

ماده ۳۸۷ ق.م: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر واهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد».

ج) قیاس ایقاع به معامله وحکم به بطلان ایقاع محجوران

ماده ۲۱۲ ق.م: «معامله با اشخاصی که بالغ و یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است».

د) قیاس موصی له به وارث و حکم به محرومیت او از موصی به

ماده ۸۸۰ ق.م: «قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود».

۷۴- تقدم ماده ۱۲۸۱ ق م بر ماده ۱۲۷۵ از کدام باب است؟

«ماده ۱۲۸۱ ق م: «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است»

«ماده ۱۲۷۵ ق م: «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود»

الف) ورود

ب) تخصص

ج) تخصیص

د) حکومت

۷۵- مطابق اصل ۷۷ ق ا عهد نامه ها مقاولنامه ها قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می شود خود به خود مشمول اصل ۷۷ ق ا نبوده یعنی قرارداد بین المللی محسوب نمی شود ...و نیاز به تصویب مجلس ندارد ...

بنابراین اینگونه قراردادها از کدام باب از اصل ۷۷ ق ا خارج است؟

الف) ورود

ب) حکومت

ج) تخصیص

د) تخصص

۷۶- تقدم ماده ۱۵۸ ق م بر ماده ۱۵۷ ق م از کدام باب است؟

«ماده ۱۵۷ ق م: «هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند وحق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هردو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هردو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند».

ماده ۱۵۸ ق.م: «هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیا، اگر چه پایین تر از آن باشد»

الف) تخصص

ب) ورود

ج) حکومت

د) تخصیص

۷۷- مراد از مقتضی در بحث استصحاب کدام است؟

الف) استعداد و قابلیت

ب) مقتضی حکم

ج) علت

د) سبب

۷۸- قاعده تقدیم اهم بر مهم مربوط به کدام مورد است؟

الف) افراد واجب مخیر

ب) دو حکم متزاحم

ج) دوران بین محذورین

د) دو دلیل متعارض

۷۹- در کدام مورد باید حکم به تشکیل قرارداد کرد؟

الف) در قرارداد مکاتبهای فروشنده به خریدار یک هفته مهلت میدهد تا نامه قبولی را ارسال کند. خریدار نامه مزبور را ارسال می کند ولی معلوم نیست قبل از انقضای مهلت مقرر بوده یا بعد از آن

ب) بعد، ایجاب فروشنده دو حادثه رخ می دهد: رجوع از ایجاب و قبولی از سوی مخاطب؛ ولی هر دو حادثه مجهول التاریخند.

ج) بعد از ایجاب فروشنده دو حادثه رخ می دهد: قبول ایجاب و رد آن؛ ولی تاریخ رد ایجاب مجهول و تاریخ قبول معلوم است.

د) بعد از ایجاب فروشنده دو حادثه رخ می دهد: ایجاب متقابل از طرف مشتری و قبول بدون قید و شرط او؛ ولی تاریخ قبولی بدون قید و شرط مجهول است.

۸۰- دلیل عدم حجیت استصحاب قهقری کدام است؟

الف) تقدم مشکوک بر متیقن

ب) تعدد متیقن و مشکوک

ج) وحدت زمان متیقن و مشکوک

د) عدم فعلیت شک و یقین

حقوق جزا

۸۱- الف با علم به این که ب (پسر چهارده ساله) قصد آتش زدن اتومبیل ج را دارد حسب در خواست او بنزین به وی داده است ب اتومبیل را آتش زده است. کدام مورد صحیح است؟

الف) الف و ب شرکا جرم هستند

ب) الف معاون جرم است

ج) الف مباشر معنوی است

د) الف سبب اقوی از مباشر است

۸۲- الف، ب را برای ارتکاب جرم ساده تهدید کرده است، ولی ب مرتکب جرم مشدد شده است. کدام مورد صحیح است؟

الف) رفتار الف فاقد وصف جزایی است

ب) الف مرتکب معاونت در جرم مشدد شده است

ج) الف مرتکب معاونت در جرم ساده شده است

د) الف مکرِه و ب مکرَه محسوب می شوند

۸۳- الف مرتکب جرم تعزیری درجه شش شده است. به فاصله دوماه از تاریخ قطعیت حکم و قبل از شروع به اجرای مجازات آن، مجددا مرتکب جرم درجه چهار می شود. کدام مورد، در خصوص رفتار مرتکب صحیح است؟

الف) مشمول مقررات تکرار جرم می شود

ب) مشمول هیچ یک از مقررات تعدد و تکرار جرم نمی شود

ج) مشمول مقررات تعدد جرم می شود

د) مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود

۸۴- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل میشود، کدام مورد صحیح است؟

الف) در جرایم تعزیری، از موارد تعدد معنوی ولی در حدود و قصاص، از موارد تعدد مادی است

ب) از موارد تعدد مادی است

ج) از موارد تعدد معنوی است

د) از مصادیق عنوان خاص مجرمانه است

۸۵- انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی یا در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار، وقتی مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، در کدام یک از جرایم زیر، لازم است؟

الف) استفاده از اطلاعات نهانی

ب) کلاهبرداری

ج) اخذ پورسانت در معاملات داخلی

د) استفاده غیر مجاز از اموال دولتی

۸۶- کدام مورد، در خصوص اطفال کمتر از نه سال قمری، هرگاه مرتکب جرم تعزیری شوند، صحیح است؟

الف) اگرماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه باشد، به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم میشوند

ب) به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شوند

ج) به تحمل هیچ مجازات و اقدام تامینی و تربیتی محکوم نمی شوند

د) اگر ماهیت جرم انجام شده ویا حرمت آن درک نکنند و یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه باشد، به اقدامات تامینی وتربیتی محکوم نمیشوند

۸۷- هرگاه برای دادگاه محرز شود که شخص حقوقی افزون برفعالیت قانونی به فعالیت های مجرمانه مستمری هم می پردازد ، دادگاه کدام مورد را انجام می دهد؟

الف) می تواند یک تا دو مورد از مجازات های مختص شخص حقوقی ، غیر از انحلال و مصادره اموال را اعمال کند

ب) حکم به انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال آن صادر می کند

ج) حکم به انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن صادر می کند

د) می تواند هر مجازات مختص شخص حقوقی، غیر از انحلال را اعمال کند

۸۸- در خصوص مجازات های تکمیلی، کدام مورد صحیح نیست؟

الف) اصولا بیش از دو سال نیست

ب) همراه با مجازات حدی مستوجب قصاص یا تعزیری، قابل اعمال است

ج) باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم باشد

د) در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی، قابل اعمال است

۸۹- الف در حالت مستی مرتکب جرم ایراد جرح شده است کدام مورد صحیح است؟

الف) مرتکب قابل مجازات قصاص عضو نیست ولی ضامن دیه است

ب) اصل بر مجازات او است مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب به طور کلی مسلوب اختیار بوده است

ج) اصل بر عدم مجازات اوست مگر این ثابت شود مستی به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است

د) مرتکب قابل مجازات قصاص عضو نیست ولی ضامن دیه است وبه حبس نیز محکوم می شود

۹۰- شروع به جرم در کدام یک از جرایم زیر جرم محسوب می شود؟

الف) مصرف مسکر

ب) تعزیری درجه ۶ تا ۸

ج) عمل منافی عفت غیر از زنا

د) معاونت در شروع به جرم قتل عمد

۹۱- شخصی نوار و تصاویری که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید فقط نگهداری می کند عمل وی کدام است؟

الف) تظاهر به عمل حرام

ب) معاونت در جرم

ج) فاقد وصف جزایی است

د) جرم محسوب میشود

۹۲- هرگاه مجنی علیه پس از وقوع جرم و قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو کند در این صورت کدام مورد صحیح است؟

الف) مرتکب قابل مجازات نیست

ب) مرتکب تعزیر می شود

ج) مرتکب قصاص می شود

د) مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود

۹۳- کارگر مکانیکی برخی از ابزار و آلات مکانیکی را که در دسترس او بوده تصاحب کرده است رفتار او چه وصفی دارد؟

الف) سو استفاده از شغل

ب) تحصیل مال نامشروع

ج) خیانت در امانت

د) سرقت

۹۴- اگر کسی اموال تاریخی فرهنگی را از اماکن تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده حسب تصادف به دست آورد به کدام مورد محکوم می شود؟

الف) فقط به ضبط اموال مکشوفه

ب) مجازات جرم تجاوز به اماکن تاریخی و مذهبی

ج) مجازات حفاری و کاوش

د) مجازات جرم سرقت

۹۵- براثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط ماموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند اسنادی توسط دشمنان ربوده می شود جرم ما موران مذکور کدام است؟

الف) فقط جرم انتظامی

ب) جرم نیست

ج) تخلیه اطلاعاتی

د) اهمال در نگهداری اسناد دولتی

۹۶- الف با ارتکاب بزه اختلاس وجوه حاصل را برای خرید منزل مصرف می کند مر تکب به کدام نوع مجازات محکوم میشود؟

الف) مجازات اختلاس و ضبط مال

ب) مجازات اختلاس و رد مال و برای جرم پولشوئی به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم

ج) مجازات جرم پولشویی و ضبط مال و منافع حاصل از آن

د) به علت تعدد معنوی به مجازات اشد

۹۷- کسی مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را بدون اجازه دادگاه به قتل می رساند حکم او کدام است؟

الف) قصاص

ب) معاف از مجازات است

ج) تعزیر می شود

د) پرداخت دیه و تعزیر

۹۸- قاضی دادگاه با اخذ پول از شاکی حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون می دهد قاضی به کدام مجازات محکوم می شود؟

الف) ارتشاء و مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده

ب) ارتشا

ج) سوء استفاده از مقام

د) فقط به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده

۹۹- فرماندار یکی از شهرستان ها با سوء استفاده از موقعیت خود مالکی را به فروش ملک خود اکراه می کند مجازات او کدام است؟

الف) رد مال، حبس و جزای نقدی

ب) حبس و جزای نقدی

ج) رد مال، حبس و یا جزای نقدی

د) حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی

۱۰۰- کسی به طور غیر مجاز، از سامانههای رایانهای یا مخابراتی، وجه مال یا منفعت یا امتیازات مالی تحصیل میکند، او مرتکب کدام جرم شده است؟

الف) سرقت

ب) تحصیل مال نامشروع

ج) دسترسی غیر مجاز

د) کلاهبرداری

(بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید- مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲)

آیین دادرسی کیفری

۱۰۱- شخصی در مرحله تحقیقات مقدماتی، از سوی بازپرس به عنوان مطلع احضار شده و پس از تحقیق ، در مظان اتهام مبنی بر ارتکاب جرمی قرار می گیرد.کدام مورد، صحیح است؟

الف) چنانچه تحقیق از مطلع در حضور وکیل او صورت گرفته باشد، تفهیم اتهام جایز است.

ب) بازپرس مجاز به تفهیم اتهام به او نیست و باید طبق مقررات و به عنوان متهم، برای وقت دیگر احضار شود.

ج) نیازی به استعلام نظر دادستان نیست و بازپرس مجاز است در همان جلسه، به او تفهیم اتهام کند.

د) در صورت اعلام مراتب به دادستان و موافقت او ، در همان جلسه تفهیم اتهام به عمل می آید.

۱۰۲- در جرم غیر قابل گذشت که مجازات آن از نوع تعزیری درجه شش و قابل تعلیق است،مقام قضایی برای حصول سازش، موضوع را با توافق طرفین به میانجیگری ارجاع می دهد.در اثر میانجیگری، شاکی گذشت می کند و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر است.کدام قرار صادر می شود؟

الف) تعلیق تعقیب پس از اخذ موافقت متهم

ب) بایگانی کردن پرونده پس از اخذ موافقت شاکی

ج) ترک تعقیب پس از اخذ موافقت متهم

د) موقوفی تعقیب پس از اخذ موافقت شاکی

۱۰۳- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علتی بازداشت می شوند ومتعاقباً حکم برائت یا قرار منع تعقیب آنان صادر می شود، می توانند تقاضای جبران خسارت خود را ظرف چه مدت از تاریخ ابلاغ راْی قطعی و به کدام مرجع ارائه دهند؟

الف) یک سال – دیوان عالی کشور

ب) شش ماه– کمیسیون ملی جبران خسارت ، مشروط به این که بازداشت ناشی از خودداری متهم در ارائه اسناد یا مدارک و ادله بی گناهی نباشد.

ج) یک سال– رئیس کل دادگستری استان مربوط

د) شش ماه– کمیسیون استانی

۱۰۴- متهمی در طول مدت تعلیق تعقیب، به ارتکاب جرم مستوجب تعزیر درجه هفت و بالاتر و یا برخی جرایم شدید تر متهم شده وکیفر خواست صادر می شود.کدام مورد صحیح است؟

الف) الغای قرار تعلیق برای دادستان الزامی نیست و به تشخیص و نظر او واگذار شده است.

ب) مدت تعلیق تعقیب، به تشخیص دادستان افزایش می یابد.

ج) مدت تعلیق دو برابر می شود و بر شرایط تعلیق افزوده می گردد.

د) قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، تعقیب به عمل می آید.

۱۰۵- در مواردی که قانوناً تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری بر عهده دیوان عالی کشور است، انجام تحقیقات و اقدامات مقدماتی، توسط کدام مرجع انجام می شود؟

الف) دادسرای محل وقوع جرم

ب) دادسرای مرکز استان محل وقوع جرم

ج) دادسرای دیوان عالی کشور

د) دادسرای تهران

۱۰۶- کدام مورد ،در خصوص حقوق دفاعی متهم در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، صحیح است؟

الف) وکیل متهم حق حضور در جلسه بازپرسی را دارد ،اما بازپرس با ذکر دلیل و با صدور قرار عدم دسترسی ،می تواند وکیل را از دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده منع نماید.

ب) امکان حضور یا عدم حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ، کلاً بنا به تشخیص بازپرس است.

ج) چنانچه از حضور وکیل متهم بیم فساد برود ، بازپرس می تواند قرار عدم امکان حضور وکیل را صادر نماید.

د) وکیل متهم حق حضور در جلسه بازپرسی و دسترسی به پرونده را دارد و بازپرس در هیچ شرایطی نمی تواند مانع این حقوق شود.

۱۰۷- کنترل ارتباطات مخابراتی فرماندار مرکز استان که متهم به ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حبس ابد شده است، منوط به تاُیید کدام مرجع است و تفویض اختیار به سایرین، چه وضعیتی دارد؟

الف) رئیس کل دادگستری استان- قابل تفویض نیست.

ب) رئیس قوه قضائیه- قابل تفویض است.

ج) رئیس قوه قضائیه– قابل تفویض نیست.

د) رئیس کل دادگستری استان– قابل تفویض است.

۱۰۸- در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد، کدام مورد صحیح است؟

الف) بازپرس مکلف به قبول آن است، ولی نوع قرار تغییری نکرده و قرار قبولی کفالت صادر می کند.

ب) بازپرس مکلف به قبول آن است و قرار را به قرار وثیقه تبدیل می کند. اما متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ج) چون انتخاب نوع قرار تامین و متناسب بودن آن با اتهام وارده از اختیارات بازپرس است، متهم حق ندارد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد.

د) بازپرس تکلیفی در قبول این تقاضا ندارد وقرار رد آن را صادر می کند.اما متهم حق دارد ظرف ده روز از قرار رد نسبت به آن اعتراض کند.

۱۰۹- مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت، چه مدت است؟

الف) شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم

ب) یک سال از تاریخ وقوع جرم

ج) شش ماه از تاریخ وقوع جرم

د) یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم

۱۱۰- در صورت بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس در امر صلاحیت، حل اختلاف با کدام مرجع است؟

الف) دادگاه کیفری دویی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

ب) بازپرس ناگزیر از تبعیت نظر دادستان است.

ج) دادگاه انقلابی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

د) دادگاه کیفری یکی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

۱۱۱- در کدام موارد، گزارش ضابطان دادگستری معتبر است؟

الف) مورد ثقه قاضی باشد.

ب) برخلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد.

ج) فقط در جرایم واقع در صلاحیت دادگاه کیفری دو

د) با امضای دو نفر از ضابطان خاص باشد.

۱۱۲- تحقیقات مقدماتی در جرایم غیر قابل گذشت، چگونه است؟

الف) غیر علنی، ترافعی، کتبی و سری

ب) کتبی، ترافعی، سری و علنی

ج) غیر ترافعی و کتبی

د) غیر علنی، سری و ترافعی

۱۱۳- هرگاه طفلی با مشارکت اشخاص بزرگسال مرتکب جرمی شود که تحقق آن منوط به فعل چند نفر نیست، مرجع رسیدگی به جرایم آنان کدام است؟

الف) صرفاً به جرایم طفل در دادگاه اطفال و به جرایم اشخاص بزرگسال در مرجع قضایی صالح

ب) به جرایم همه متهمان، در دادگاه اطفال و نوجوانان

ج) به جرایم همه متهمان، توأمان در دادگاه کیفری یک یا دو، حسب مورد

د) به جرایم همه متهمان، در دادگاه کیفری محل وقوع جرم، طبق آیین دادرسی اطفال

۱۱۴- در دادگاه های کیفری یک و دو، هر یک از طرفین دعوی،حداکثر چند نفر وکیل می توانند معرفی نمایند؟

الف) در تمامی دادگاه ها، فقط یک نفر

ب) در دادگاه های کیفری یک،حداکثر سه نفر و در دادگاه های کیفری دو، حداکثر دو نفر

ج) در تمامی دادگاه ها، حداکثر سه نفر که حضور دو نفر از آنها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

د) در تمامی دادگاه ها، حداکثر دو نفر

۱۱۵- ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم،در کدام مورد، قابل مطالبه است؟

الف) در کلیه جرایم با هر میزان، به استثنای جرایم مستوجب تعزیرات شرعی و دیه

ب) در کلیه جرایم ارتکابی و با هر میزان

ج) فاقد وجاهت قانونی است وقابل مطالبه نیست.

د) فقط در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت

۱۱۶- یک تبعه ایرانی در خارج از کشور، مرتکب کلاهبرداری شده و قبل از تعقیب کیفری، فرار کرده و به ایران آمده است. رسیدگی به جرم او، در صلاحیت محلی کدام دادگاه است؟

الف) محل اقامت شاکی در ایران

ب) تهران

ج) محل دستگیری

د) محل اقامت متهم در ایران

۱۱۷- کدام یک از آرای کیفری زیر، قطعی است؟

الف) مستلزم پرداخت دیه یا ارش، اگر میزان یا جمع آنها کمتر از یک چهارم دیه کامل باشد.

ب) مستلزم پرداخت دیه کمتر از ثلث دیه

ج) مستلزم پرداخت دیه کمتر از خمس دیه

د) مستلزم پرداخت دیه یا ارش، اگر میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

۱۱۸- چنانچه دادستان از حکم محکومیت متهم تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد و محکوم علیه نیز پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط نماید و درخواست تخفیف کند، دادگاه چه اقدامی انجام می دهد؟

الف) الزامی به تخفیف مجازات علیرغم درخواست محکوم علیه ندارد و در صورت لزوم، می تواند مجازات را تا نصف تقلیل دهد.

ب) در کلیه محکومیت ها و بدون نیاز به حضور دادستان، مجازات را به نصف تقلیل می دهد.

ج) در وقت فوق العاده و با حضور دادستان، در کلیه محکومیتها مجازات را تا یک چهارم تخفیف میدهد.

د) در وقت فوق العاده و با حضور دادستان، فقط در محکومیتهای تعزیری، مجازات او را تا یک چهارم تخفیف می دهد.

۱۱۹- چنانچه از قرار صادره از دادگاه کیفری، تجدیدنظرخواهی به عمل آید و مرجع تجدیدنظر عقیده به نقض قرار داشته باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) وارد ماهیت شده و رأی مورد نظر را صادر می کند.

ب) پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی خارج از نوبت به دادگاه صادر کننده قرار، اعاده می نماید.

ج) پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده قرار، برای نقض قرار ارسال می کند.

د) پرونده را برای نقض قرار، به دادگاه صادر کننده قرار ارسال می دارد.

۱۲۰- چنانچه دادرس ایراد رد را نپذیرد، مکلف به کدام اقدام است؟

الف) به رسیدگی ادامه دهد و به علت عدم پذیرش ایراد، نیازی به صدور قرار نیست.

ب) قرار رد ایراد را صادر و تا قطعیت قرار، از رسیدگی امتناع کند.

ج) ظرف سه روز، قرار ایراد رد صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد.

د) ظرف یک هفته، قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد.


پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا

سوالات آزمون وکالت سال 1393 (قسمت اول)+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

درباره سایت وکیل نا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

درج آگهی در وکیل نا برای عموم وکلا آزاد است و مسئولیت اطلاعات وارد شده با آگهی دهنده می‌باشد. لطفا قبل از هر گونه اقدام از اعتبار و کیل مربوطه مطمئن شوید.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز