سوالات آزمون وکالت سال 1390 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1390 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1390

اصول فقه

۶۱– از ماده ۶۹۱ قانون مدني كه ميگويد: «ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.» ميفهميم كه ضمان ديني كه سبب آن ايجاد شده، باطل نيست. اين امر مصداق كدام يك از موارد زير است؟

الف) مفهوم مخالف

ب) مفهوم موافق

ج) قياس اولويت

د) قياس مساوات

۶۲-ماده ۳ قانون مجازات اسلامي ميگويد: «قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه به موجب قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد». اين ماده، مصداق كدام يك از موارد زير است؟

الف) عام بدلي

ب) عام مجموعي

ج) عام افرادي

د) مخصص منفصل

۶۳-ماده ۸۷۱ قانون مدني كه ميگويد: «هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان ميتوانند آن را بر هم زنند.» مصداق كدام يك از اقسام مخصص متصل ميباشد؟

الف) وصفي

ب) شرطي

ج) غايت

د) استثنايي

۶۴-از حكم ماده ۳۶۰ قانون مدني كه ميگويد: «هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناي آن از مبيع نيز جايز است.» برداشت ميكنيم: «هر چيزي كه مستقلاً قابل فروش نيست، استثناي آن از مبيع نيز جايز نيست (از قبيل حق ارتفاق)» اين برداشت، مصداق كدام اصطلاح است؟

الف) مفهوم موافق

ب) مفهوم مخالف

ج) مفهوم شرط

د) هر دو مورد ۲ و ۳

۶۵-برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، داشتن گواهي عدم امكان سازش، لازمه اجراي صيغه طلاق است. گواهي مزبور مصداق كدام مقدمه است؟

الف) مقدمه عقلي

ب) مقدمه قانوني

ج) مقدمه مقارن

د) هر دو مورد ۲ و ۳

۶۶-ماده ۱۴۳ قانون مدني ميگويد: «هر كس از اراضي موات و مباحه، قسمتي را به قصد تملك احياء كند، مالك آن قسمت ميشود.» اين ماده متضمن چه دلالتي است؟

الف) تضمني

ب) اشاره

ج) اقتضا

د) تنبيه و ايما

۶۷– برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي، توافق بين دو يا چند نفر مبني بر دريافت و پرداخت ربا جرم است و طبق تبصره ۳ همان ماده، رباي بين پدر و فرزند يا زن و شوهر، مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. بين ماده و تبصره مذكور چه نسبتي وجود دارد؟

الف) ورود

ب) حكومت

ج) تخصّص

د) تخصيص

۶۸-ماده ۱۰۲۳ قانون مدني مقرر ميدارد: «هرگاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود، حكم موت فرضي او داده ميشود.» ماده ۱۵۵ قانون امور حسبي ميگويد: «جلسه رسيدگي به درخواست به فاصله يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين ميگردد...» ماده اخير از نظر احتساب اولين آگهي مذكور در ماده ۱۰۲۳ قانون مدني:

الف) ناسخ آن است

ب) مخصص آن است.

ج) مبيّن آن (به كسر ياء) است.

د) مقيّد آن (به كسر ياء) است.

۶۹– عبارت ماده ۸۶۱ قانون مدني كه ميگويد: «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» مصداق كدام اصطلاح است؟

الف) نص

ب) محكم

ج) متشابه

د) هر دو مورد ۱ و ۲

۷۰– طبق ماده ۱۹۵ قانون مدني: «اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است» اگر با عنايت بدين ماده، درباره معامله مكره؛ وقتي كه به سرحد فقدان قصد برسد، حكم به بطلان دهيم، اين حكم مصداق چيست؟

الف) قياس خفي

ب) قياس اولويت

ج) قياس مستنبطالعله

د) قياس منصوصالعله

۷۱-طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي، كيفر تهديد، شلاق يا زندان است. چنين كيفري مصداق چه نوع تخييري است؟

الف) تخيير بين محذورين

ب) تخيير بين دو حكم متزاحم

ج) تخيير بين دو دليل متعارض

د) تخيير بين افراد واجب مخيّر

۷۲– ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامي ميگويد: «هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد... به يك تا شش ماه حبس محكوم ميشود...» عبارات بعد از «اعم از اينكه» مصداق كدام يك از موارد زير است؟

الف) مخصّص

ب) قرينه لفظيّه

ج) قرينه متصله

د) مُبيَّن (به فتح ياء)

۷۳– ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است: «در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد، مجازات جرمي داده ميشود كه مجازات آن اشد است.» مجازات قصاص، حدود و ديات نسبت به اين حكم چه رابطهاي دارد؟

الف) تقييد

ب) ورود

ج) تخصّص

د) تخصيص

۷۴– ماده ۸۶۲ قانون مدني ميگويد: «اشخاصي كه به موجب نسب ارث ميبرند سه طبقهاند: ۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد» كلمه «اولاد» در اين بند نسبت به فرزندان متوفي:

الف) صحت سلب دارد و مجاز است.

ب) صحت سلب دارد و حقيقت است.

ج) عدم صحت سلب دارد و مجاز است.

د) عدم صحت سلب دارد و حقيقت است.

۷۵– طبق ماده ۶۷ قانون مدني: «مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست، وقف آن باطل است...» حكم مندرج در اين ماده:

الف) حكم وضعي است چون مستقيماً ارتباط با افعال مكلّفين ندارد.

ب) حكم تكليفي است چون مستقيماً با افعال مكلّفين ارتباط دارد.

ج) حكم ظاهري است چون ظهور عبارت در بطلان چنين عملي است.

د) حكم تكليفي از نوع حرمت است، چون هيچ كس نبايد چنين مالي را وقف كند.

۷۶– ماده ۴۴۵ قانون مدني ميگويد: «هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث ميشود.» عيوب زن و مرد در عقد نكاح نيز موجد خيار فسخ است. ماده مذكور، مطلق است يا مقيد؟

الف) چون قدر متيقن در مقام تخاطب وجود دارد، مطلق است.

ب) چون انصراف لفظ «خيارات» به خيارات موجود در معاملات، انصراف بدوي است، چنين انصرافي مانع اطلاق لفظ نميشود. (مطلق است)

ج) چون انصراف لفظ «خيارات» به خيارات موجود در معاملات به دليل كثرت وجود مصداق در خارج ميباشد، اين انصراف مانع اطلاق لفظ ميشود. (مطلق نيست)

د) چون انصراف لفظ «خيارات» به خيارات موجود در معاملات، ناشي از كثرت استعمال لفظ در بعضي از مصاديق آن است، مانع اطلاق لفظ ميشود. (مطلق نيست)

۷۷-در صورتي كه عقد نكاح پس از مقاربت زوجين منحل شده و زن در زماني ازدواج مجدد كند كه طفل متولد از او بتواند به هر يك از دو شوهر اول و دوم ملحق شود مطابق ماده ۱۱۶۰ قانون مدني، طفل ملحق به شوهر دوم خواهد بود مگر آنكه، امارات قطعيه بر خلاف آن، دلالت كند. اين ماده متضمن كدام يك از موارد زير است؟

الف) تزاحم دو اماره فراش

ب) اصل تأخر حادث

ج) اصل عدم

د) هر دو مورد ۱ و ۲

۷۸-ماده ۱۱۵۸ قانون مدني ميگويد: «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است» ماده ۳۲۸ آن قانون نيز ميگويد: «هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد» هر يك از اين دو ماده به ترتيب مصداق كدام يك از موارد زير است؟

الف) دليل قطعي و دليل ظني

ب) حكم ظاهري و حكم واقعي

ج) حكم واقعي و حكم ظاهري

د) دليل اجتهادي و دليل فقاهتي

۷۹-ماده ۹۵۶ قانون مدني، مرگ طبيعي را پايان اهليت استحقاق انسان شمرده است ولي ماده ۱۰۱۸ همان قانون، تاريخ صدور حكم موت فرضي را (در مورد غايب مفقودالخبر) پايان آن اهليت شمرده است. رابطه ماده ۱۰۱۸ نسبت به ماده ۹۵۶ قانون مزبور مصداق كدام مورد است؟

الف) حكومت

ب) ورود

ج) تخصيص

د) تخصّص

۸۰-ماده ۱۰۴۳ قانون مدني ميگويد: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدري او است...» اجازه پدر نسبت به ازدواج دختر باكره مصداق كدام اصطلاح است؟

الف) سبب

ب) علت

ج) شرط نفوذ

د) شرط صحّت

حقوق جزا

۸۱-(الف) كه فردي عاقل و بالغ است براي سرقت از آقاي (ب) كه ۱۴ سال تمام هجري شمسي دارد استفاده ميكند. در اين صورت:

الف) «الف» در حكم مباشر است.

ب) «الف» در حكم مباشر و «ب» فاقد مسئوليت كيفري است.

ج) «الف» معاون در جرم تلقي و «ب» نيز تعزير ميگردد.

د) «الف» در حكم مباشر نيست و «ب» نيز فاقد مسئوليت كيفري است.

۸۲-تحريك يا ترغيب به خودكشي:

الف) جرم نيست.

ب) تسبيب در قتل تلقي ميشود.

ج) معاونت در قتل به حساب ميآيد.

د) در صورتي كه از طريق سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي صورت گيرد، جرم تلقي ميگردد.

۸۳-اگر شخصي دادهها يا علايم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا تراشهها را تغيير داده و يا اينكه دادههاي متقلبانه به آنها وارد كند، مرتكب چه جرمي شده است؟

الف) جعل

ب) كلاهبرداري رايانهاي

ج) تخريب دادههاي رايانهاي

د) دستكاري غير مجاز در سيستم رايانهاي

۸۴-جلسه مجمع عمومي فوقالعاده يك شركت سهامي خاص با حضور همگي سهامداران غير از يك نفر تشكيل و در اين جلسه با توجه به ادعاي يكي از سهامداران داير بر خريد سهم سهامدار غايب چنين تصميم گرفته ميشود كه سهامدار غايب با فروش سهام خود از شركت خارج و سهامدار مدعي خريد وارد شركت شود، بعد از اطلاع سهامدار غايب از اين موضوع، وي اقدام به شكايت نموده؛ به نظر شما اقدام سهامداران:

الف) جعل است.

ب) كلاهبرداري است.

ج) جرم نميباشد.

د) از جرايم خاص مندرج در قانون تجارت است.

۸۵-كدام عبارت صحيح است؟

الف) شروع به سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي، جرم محسوب ميگردد.

ب) شروع به سرقت از وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي، جرم است.

ج) شروع به راهزني، جرم محسوب ميگردد.

د) هر سه مورد صحيح است.

۸۶-تعليق اجراي مجازات در كدام يك از جرايم زير امكانپذير ميباشد؟

الف) خريد مواد مخدر

ب) معاونت در ساختن مواد مخدر

ج) صدور چك از حساب مسدود

د) نگهداري مشروبات الكلي كمتر از بيست (۲۰) ليتر

۸۷-آقاي «الف» در خارج از كشور با تراشيدن چندين سكه مسي دوران سلجوقي از وزن آنها كاسته و سپس آنها را وارد كشور مينمايد؛ عمل نامبرده:

الف) قلب سكه است.

ب) تخديش سكه است.

ج) كلاهبرداري است.

د) فاقد عنوان مجرمانه است.

۸۸-هرگاه در اثر برخورد دو وسيلهی نقليه سرنشين يا سرنشينان آنها كشته شوند و كارشناس تصادفات يكي از رانندگان را ۶۰٪ و يكي را ۴۰٪ مقصر اعلام نمايد:

الف) رانندگان به تناسب تقصير خود مسئوليت دارند.

ب) در صورت فوت رانندگان، ديه از بيتالمال پرداخت ميگردد.

ج) تقصير رانندگان به هر ميزان كه باشد، مسئوليت آنها به طور مساوي خواهد بود.

د) در صورت داشتن بيمهنامه، رانندگان به تناسب تقصير خود مسئوليت دارند.

۸۹-آقاي «الف» و خانم «ب» مرتكب رابطهی نامشروع گرديده و مستند به مادهی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي هر كدام به تحمّل هشتاد تازيانه محكوم و حكم صادره قطعي و اجرا گرديده است؛ نامبردگان:

الف) محروميت از حقوق اجتماعي ندارند.

ب) تا يك سال پس از صدور حكم قطعي از حقوق اجتماعي، محروم ميباشند.

ج) تا دو سال پس از اجراي مجازات از بعضي از حقوق اجتماعي محروم ميباشند.

د) تا يك سال پس از اجراي مجازات از بعضي از حقوق اجتماعي محروم ميباشند.

۹۰-آقاي «الف» به آقاي «ب» مراجعه تا براي معافيت وي از خدمت نظام وظيفه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل نمايد. فرد ب عمل موصوف را انجام ميدهد، در اين صورت:

الف) عمل هر دو مباشرت تلقي ميگردد.

ب) آقاي «الف» جاعل و آقاي «ب» معاون محسوب ميگردد.

ج) آقاي «الف» معاون و آقاي «ب» جاعل محسوب ميگردد.

د) آقاي «ب» جاعل تلقي و عمل آقاي «الف» فاقد وصف مجرمانه است.

۹۱-آقاي «الف» مبادرت به حمل ۳۰ ليتر مشروب الكلي با خودروي متعلّق به پدرش نموده است:

الف) خودروي مزبور به نفع دولت ضبط ميگردد.

ب) خودروي مزبور به مالك آن مسترد ميگردد.

ج) چنانچه حمل مشروب بدون اطلاع مالك باشد، مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه محكوم ميشود.

د) چنانچه حمل مشروب با اطلاع مالك خودرو باشد، خودرو ضبط و مرتكب نيز به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه محكوم ميشود.

۹۲-آقاي «الف» به اتهام قتل عمد و با توجه به گذشت اوليا دم در دادگاه كيفري استان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري محكوم و اين رأي در نهايت مورد تأييد ديوان عالي كشور قرار ميگيرد. چنانچه پس از سپري شدن نيمي از مجازات حبس، تقاضاي آزادي مشروط شود، اين تقاضا در نهايت:

الف) مشمول آزادي مشروط نميگردد.

ب) در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار ميگيرد.

ج) چنانچه سابقهی قبلي محكوميت به حبس نداشته باشد، در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار ميگيرد.

د) در دادگاه كيفري استان مورد بررسي قرار ميگيرد.

۹۳-كدام يك از موارد زير جزء شرايط لازم براي تحقق سقط جنين قانوني نميباشد؟

الف) رضايت پدر و تجويز دادگاه

ب) وقوع سقط جنين قبل از ولوج روح

ج) ناقصالخلقه بودن جنين كه موجب حرج مادر است.

د) تشخيص قطعي سه پزشك و تاييد پزشكي قانوني

۹۴-احمد و مريم مبادرت به ازدواج دایم نموده پس از ثبت عقد به علت حدوث اختلاف، حكم طلاق صادر و ثبت ميشود. احمد از طلاق رجوع می کند، لكن اين رجوع را ثبت نميكند:

الف) عمل زوجين جرم تلقي ميشود.

ب) تنها عمل احمد جرم تلقي ميشود.

ج) عمل نامبردگان فاقد وصف مجرمانه است.

د) در صورت شكايت مقامات ذي صلاح قابل تعقيب و رسيدگي است.

۹۵-آقاي «الف» در يكي از ماههاي حرام اقدام به جرح غيرعمدي «ب» نموده كه در نهايت موجب كوري كامل هر دو چشم مجنيعليه گرديده است، در اين صورت مرتكب بايد:

الف) ديه كامل پرداخت نمايد.

ب) ديه كامل به اضافهی ارش پرداخت نمايد.

ج) ديه كامل به اضافهی نصف ديه پرداخت نمايد.

د) ديهی كامل به اضافهی ثلث ديهی كامل پرداخت نمايد.

۹۶-آقاي «الف» كه فاقد پروانهی رانندگي است، لكن تخلّف ديگري مرتكب نشده است در محلي كه عبور عابر پياده ممنوع ميباشد با عابري تصادف و باعث مرگ وي ميشود، در اين صورت:

الف) راننده ضامن نيست.

ب) راننده ضامن است.

ج) راننده ضامن است و به علت فقدان گواهينامه رانندگي مجازات وي تشديد ميشود.

د) پرداخت ديه به عهده بيتالمال و راننده فقط به مجازات رانندگي بدون پروانه محكوم ميشود.

۹۷-اگر زاني يا زانيه ادعا كنند به زنا اكراه شده اند:

الف) لازم است مدعيان اكراه، آن را به اثبات برسانند.

ب) چنانچه دادگاه احتمال دهد، اين ادعا خلاف واقع است، به آن ترتيب اثر نميدهد.

ج) صرف چنين ادعايي براي سقوط حد كافي است مگر، يقين بر خلاف آن وجود داشته باشد.

د) چنانچه براي ادعاي خود دليل اقامه نمايند، حد ساقط ميشود.

۹۸-آقاي «الف» با علم به اينكه مقداري لوازم يدكي خودرو در نتيجهی اختلاس حاصل گرديده، مبادرت به خريد اموال مذكور مينمايد؛ عمل وي:

الف) وصف مجرمانه ندارد.

ب) در هر حال جرم است.

ج) چنانچه اموال مذكور از اموال نيروهاي مسلح باشد، جرم است.

د) چنانچه خريدار حرفهی خود را خريد اينگونه اموال قرار داده باشد، جرم تلقي ميگردد.

۹۹-آقاي «الف» منزل مسكوني خود را جهت عمل زنا در اختيار ديگران قرار ميدهد و موجبات آشنايي و برقراري ارتباط نامشروع و زنا را فراهم ميآورد؛ عمل وي:

الف) مستوجب حد قوادي و تعزير است.

ب) مستوجب حد قوادي است.

ج) مستوجب حد نيست و فقط تعزير دارد.

د) داراي دو عنوان مجرمانه حدي و تعزيري بوده و تعدد معنوي محسوب و تنها مجازات اشد اعمال ميگردد.

۱۰۰-كدام يك از عبارات زير در مورد قسامه صحيح نيست؟

الف) ميتوان با آن نوع قتل را مشخص كرد.

ب) ميتوان با استناد به آن، نوع جرح را مشخص كرد.

ج) ميتوان با استناد به آن، معاونت در قتل را ثابت نمود.

د) ميتوان با استناد به آن قصاص عضو را اثبات نمود.

آیین دادرسی کیفری

۱۰۱- رسيدگي به اتهامات قاچاقچيان بينالمللي مواد مخدر كه در چارچوب موافقتنامه هاي قانوني دو يا چند جانبه در خاك ايران دستگير ميشوند در مرحله دادرسي به عهده كدام مرجع قضايي ميباشد؟

الف) يكي از مراجع قضايي، به انتخاب دادستان كل كشور

ب) يكي از مراجع قضايي، به انتخاب رییس قوه قضائيه

ج) يكي از مراجع قضايي، به انتخاب رییس ديوان عالي كشور

د) يكي از مراجع قضايي تهران به انتخاب رییس قوه قضائيه

۱۰۲- پيشگيري و مقابله با جرايم سازمان يافته امنيتي در مقام ضابط دادگستري به عهده كدام يك از مراجع زير است؟

الف) وزارت اطلاعات

ب) نيروي انتظامي

ج) نيروي مقاومت بسيج

د) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

۱۰۳- رسيدگي به اتهام اشخاصي كه مبادرت به تهيه فيلم يا عكس از محلهاي اختصاصي بانوان نظير حمامها و استخرها نموده و اقدام به تكثير و توزيع آن ها ميكنند در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟

الف) دادگاه انقلاب

ب) دادگاه كيفري استان

ج) دادگاه عمومي جزايي

د) حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب.

۱۰۴- احمد ساكن شهريار از طريق تلفن ثابت شركت خود واقع در كرج اقدام به ايجاد مزاحمت تلفني براي رضا ساكن تهران مينمايد. بدين نحو كه به كرّات با محل كار رضا در قزوين تماس گرفته و به وي توهين مينمايد. به پرونده اتهامي مذكور در كدام حوزه قضايي رسيدگي ميشود؟

الف) كرج

ب) تهران

ج) قزوين

د) شهريار

۱۰۵- دارنده چك بلامحل بر عليه صادر كننده آن شكايت و پس از رسيدگي در دادگاه عمومي جزايي حكم محكوميت غيابي مبني بر تحمل يك سال حبس تعزيري صادر ميشود. پس از ابلاغ دادنامه، محكومعليه اقدام به واخواهي مينمايد و شاكي پرونده نيز قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله واخواهي مبادرت به تقديم دادخواست ضرر و زيان ميكند؛ در اين صورت:

الف) دادگاه به دعوي ضرر و زيان رسيدگي نموده و حكم مقتضي صادر ميكند.

ب) دادخواست به جهت عدم تقديم تا پايان جلسه اول دادرسي رد ميشود.

ج) دادگاه با صدور قرار رسيدگي توأمان به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد.

د) چون دادخواست پس از اعلام ختم دادرسي مرحله بدوي تقديم شده است رد ميشود.

۱۰۶- به جرايم امنيتي مسئولين و كاركنان اداره كل اطلاعات استان در كدام مرجع قضايي رسيدگي ميشود؟

الف) دادگاه كيفري استان تهران

ب) محاكم انقلاب شهرستان مركز استان

ج) حسب مورد دادگاه كيفري استان تهران- محاكم انقلاب استان تهران

د) حسب مورد دادگاه كيفري استان تهران- محاكم انقلاب شهرستان مركز استان

۱۰۷- شخصي به موجب مدارك و مستندات كافي در سال ۱۳۷۵ مرتكب قاچاق كالا شده و به علت متواري بودن در سال ۱۳۸۶ دستگير گرديده است. مرجع قضايي صالحه در خصوص اتهام وارده به وي، كدام يك از تصميمات قضايي ذيل را اتخاذ مينمايد؟

الف) قرار مجرميت

ب) قرار منع تعقيب

ج) قرار موقوفي تعقيب

د) قرار ترك تعقيب در صورت استرداد كالاي قاچاق

۱۰۸- رسيدگي به كدام يك از جرايم زير در صلاحيت دادگاههاي سيار قرار دارد؟

الف) جرايمي كه كيفر قانوني آن ها شلاق حدي است.

ب) جرايمي كه كيفر قانوني آن ها حداكثر تا دو سوم ديه كامل است.

ج) جرايمي كه كيفر قانوني آن ها حداكثر تا ۱۵ سال حبس ميباشد.

د) جرايمي كه كيفر قانوني آن ها حداكثر تا سي ميليون ريال جزاي نقدي است.

۱۰۹-حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

۱۱۰- احمد درجهدار نظامي مرتكب سرقت از منزل مسكوني در شهر ساري مي شود و پس از تعقيب قضايي براي وي به اتهام سرقت مستوجب حد كيفرخواست صادر و از دادگاه تقاضاي اعمال مجازات قطع يد ميگردد. در اين صورت به پرونده مذكور در كدام مرجع قضايي رسيدگي ميشود؟

الف) دادگاه نظامي

ب) دادگاه انقلاب

ج) دادگاه عمومي جزايي

د) دادگاه كيفري استان

۱۱۱- انتشار خلاصهی متن حكم محكوميت قطعي كيفري در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و عنداللزوم محلي در كدام يك از موارد زير و حسب دستور چه مرجعي لازم ميباشد؟

الف) جرم عليه حقوق مالي شخص حقوقي، به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم بيش از يك ميليارد ريال باشد-دادستان

ب) جرم عليه حقوق مالي شخص حقيقي، به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم بيش از يكصد ميليون ريال باشد-دادستان

ج) جرم عليه حقوق مالي دولت، به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد- دادگاه صادر كننده رأي قطعي.

د) جرم عليه حقوق مالي دولت، به شرط آنكه عوايد حاصل از جرم يكصد ميليون ريال يا بيشتر باشد- دادگاه صادر كننده رأي قطعي.

۱۱۲- شخصي در سال ۱۳۸۷ به جهت استفاده غيرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب از برق، به استناد ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامي، به تحمل يك سال حبس محكوم و دادگاه تجديدنظر استان نيز راي مزبور را تأييد نموده است. قبل از اجراي حكم مذكور در نيمه دوم سال ۱۳۸۷ ماده ياد شده قانون مجازات اسلامي اصلاح و مجازات حبس به جزاي نقدي تبديل گرديده است؛ در اين صورت محكومعليه چه اقدامي ميتواند انجام دهد؟

الف) تقاضاي اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور

ب) تقاضاي اعاده دادرسي از دادگاه تجديدنظر استان

ج) تقاضاي تخفيف مجازات از دادگاه تجديدنظر استان

د) تقاضاي تخفيف مجازات از دادگاه بدوي

۱۱۳- چنانچه محكومين به مجازاتهاي مستوجب حد به لحاظ حصول توبه مشمول عفو مقام رهبري قرار گيرند؛ در اين صورت:

الف) مجازات حدي ساقط و پرونده مختومه ميشود.

ب) مجازات حدي ساقط شده و دادگاه ملزم به تعيين مجازات تعزيري است.

ج) مجازات حدي ساقط شده و آثار محكوميت كيفري نيز به طور كامل زايل ميشود.

د) مجازات حدي ساقط شده و در صورت صلاحديد دادگاه، تعيين مجازات تعزيري جايز است.

۱۱۴- با فرض قوي بودن دلايلي كه محكومعليه اقامه نموده، آثار و تبعات احكام قطعي مورد تقاضاي اعاده دادرسي در چه مرحلهاي نسبت به محكومعليه متوقف ميشود؟

الف) بلافاصله پس از تقاضاي اعاده دادرسي

ب) بلافاصله پس از پذيرش درخواست اعاده دادرسي

ج) بلافاصله پس از شروع به رسيدگي مجدد به پرونده توسط دادگاه هم عرض

د) بلافاصله پس از صدور راي از دادگاه هم عرض مبني بر نقض دادنامه مورد تقاضاي اعادهی دادرسي

۱۱۵- دادگاه نظامي يك به جرمي كه حداكثر مجازات قانوني آن پنج سال حبس ميباشد رسيدگي نموده و حكم محكوميت صادر كرده است. مرجع تجديدنظر از حكم مذكور كدام است؟

الف) ديوان عالي كشور

ب) دادگاه تجديدنظر استان

ج) دادگاه كيفري استان تهران

د) دادگاه نظامي يك هم عرض

۱۱۶- مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر در جرايم آدمربايي و مصادره اموال در غير از جرايم مربوط به مواد مخدر كدام است؟

الف) هر دو ديوان عالي كشور

ب) هر دو دادگاه تجديدنظر استان

ج) دادگاه تجديدنظر استان- ديوان عالي كشور

د) ديوان عالي كشور- دادگاه تجديدنظر استان

۱۱۷- كدام يك از قرارهاي زير قطعي و غير قابل اعتراض است؟

الف) قرار تأمين خواسته صادره از دادگاه

ب) قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه

ج) قرار تأمين خواسته صادره از دادسرا

د) قرار عدم صلاحيت صادره از دادسرا

۱۱۸- اجراي احكام قطعي صادره از دادگاه كيفري استان به عهده كدام يك از مراجع زير ميباشد؟

الف) اجراي احكام كيفري دادسراي شهرستان مركز استان

ب) اجراي احكام كيفري دادسراي شهرستان محل وقوع جرم

ج) مرجعي كه توسط دادگاه صادر كننده راي تعيين ميشود.

د) اجراي احكام كيفري دادسرايي كه در خصوص پرونده كيفرخواست صادر كرده است.

۱۱۹– حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

۱۲۰- مرجع صالح براي رسيدگي به اختلاف صلاحيت ميان دادسراي نظامي با دادسراي عمومي و انقلاب واقع در شهرستان مركز استان كدام است؟

الف) ديوان عالي كشور

ب) دادستان كل كشور

ج) دادگاه تجديدنظر استان

د) دادسراي ديوان عالي كشور


پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

درباره سایت وکیل نا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

درج آگهی در وکیل نا برای عموم وکلا آزاد است و مسئولیت اطلاعات وارد شده با آگهی دهنده می‌باشد. لطفا قبل از هر گونه اقدام از اعتبار و کیل مربوطه مطمئن شوید.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز