سوالات آزمون وکالت سال 1389 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1389 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1389

اصول فقه

۶۱– عبارت «دائم» برای «نكاح» در ماده ۱۰۹۶ ق.م كه میگوید: «..... در نكاح دائم، شرط خیار نسبت به صداق، جایز است.....» مصداق كدام اصطلاح میباشد؟

الف) مطلق

ب) مقید (به فتح یاء)

ج) مقید (به كسر یاء)

د) خاص

۶۲– طبق ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م، دادگاه تجدیدنظر پس از نقض «قرار»، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادركننده قرار عودت میدهد اما اگر «قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث» كه توأم با حكم راجع به اصل دعوا نسبت بدان تجدیدنظرخواهی شده -در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، مطابق ذیل ماده ۱۴۰ همان قانون، رسیدگی به آن با دعوای اصلی در دادگاهی به عمل میآید كه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی مینماید. وضعیت یاد شده، مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟

الف) ناسخ

ب) مخصص متصل

ج) مخصص منفصل لفظی

د) مخصص منفصل عقلی

۶۳-اگر چه حاكم شرع، بدواً حق اجبار كسی را بر مطلقه نمودن همسرش ندارد اما در صورت بروز عسر و حرج برای زوجه و مراجعه وی به حاكم، دادگاه میتواند مطابق ماده ۱۱۳۰ ق.م، زوج را اجبار به طلاق نماید. عدم جواز بدوی حاكم و جواز مذكور در ماده یاد شده به ترتیب مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟

الف) حكم واقعی ثانوی-حكم ظاهری

ب) حكم واقعی اولی-حكم ظاهری

ج) حكم واقعی اولی-حكم واقعی ثانوی

د) حكم واقعی ثانوی-حكم واقعی اولی

۶۴-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م كه میگوید: «در صورتی كه حق یا دینی بر عهده كسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.» مصداق كدام مورد است؟

الف) اصل استصحاب

ب) ابقا ماكان

ج) لاتنقض الیقین بالشّك بل انقضه بیقین آخر

د) هر سه مورد

۶۵-ماده ۱۰۷۹ ق.م كه میگوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد» مصداق كدام مورد است؟

الف) قطع

ب) شك

ج) علم تفصیلی

د) علم اجمالی

۶۶-طبق ماده ۳۲۰ ق.م: «نسبت به منافع مال مغصوب، هر یك از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفا منفعت نكرده باشد.....» مسئول بودن غاصب در صورتی كه استیفا منفعت هم كرده باشد مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟

الف) مفهوم موافق

ب) قیاس اولویت

ج) مفهوم مخالف

د) موارد ۱ و ۲

۶۷-در ماده ۳۵۹ ق.م كه میگوید: «هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشكوك باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آنكه تصریح شده باشد.» كدام اصل اجرا شده است؟

الف) اصل عدم

ب) استصحاب عدمی

ج) استصحاب وجودی

د) هر سه مورد

۶۸-از آنجا كه مطابق ماده ۳۹ آییننامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا دادگستری، ادای سوگند بعد از حاضر شدن پروانه وكالت یعنی پس از اتمام دوره كارآموزی وكالت انجام میشود، مجازات مربوط به «تخلف از قسم»؛ موضوع بند ۳ ماده ۸۱ آن آییننامه شامل حال كسی كه مشغول گذراندن دوره كارآموزی است نمیگردد. این وضعیت مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟

الف) خروج تخصصی

ب) خروج تخصیصی

ج) حكومت

د) موارد ۱ و ۳

۶۹-ماده ۱۰۴۳ ق.م كه میگوید: «نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است...» مصداق كدام مورد است؟

الف) عام افرادی

ب) عام استغراقی

ج) عام بدلی

د) عام مجموعی

۷۰-ماده ۲۲۵ قانون تجارت كه مقرر داشته: «تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته میشود...» مصداق كدام یك از موارد ذیل است؟

الف) خبر در مقام انشاء

ب) امر

ج) امر به صیغه

د) گزینههای ۱ و ۲

۷۱– ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م كه مقرر داشته: «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۳۱ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.» .....

الف) متضمن نسخ شخصی است.

ب) متضمن نسخ نوعی است.

ج) متضمن نسخ غیرصریح است.

د) متضمن نسخ صریح، شخصی و نوعی، هر سه است.

۷۲– بند ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د.م كه اقامتگاه مدعیعلیه را با قول مدعی احراز میكند مصداق كدام مورد است؟

الف) دلیل به معنای اخص

ب) اصل

ج) اماره

د) موارد ۱ و ۳

۷۳-برابر ماده ۶۵۰ ق.م: «مقترض باید مثل مالی را كه قرض كرده است رد كند اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزل كرده باشد.....» رد مثل مال مقروضه، چه نوع واجبی است؟

الف) مشروط

ب) مطلق

ج) كفایی

د) تبعی

۷۴-ماده ۷۷۸ ق.م كه مقرر داشته: «اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.» مصداق كدام مورد است؟

الف) مجمل

ب) مبیّن (به فتح یاء)

ج) محكم

د) مبیّن (به كسر یاء)

۷۵-طبق ماده ۸۶۱ ق.م كه میگوید: «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» و ماده ۹۴۰ ق.م كه میگوید: «زوجین كه زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یكدیگر ارث میبرند.» نكاح موجب ارث است. از این دو ماده استنباط میشود كه نكاح نسبت به ارث، چه نوع مقدمهای است؟

الف) سبب

ب) شرطی

ج) نفوذ

د) وجود

۷۶-ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی كه مقرر داشته: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» مصداق چه نوع واجبی است؟

الف) تعیینی

ب) تخییری

ج) كفایی

د) عینی

۷۷-ماده ۷۹۵ ق.م میگوید: «هبه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مالی را مجاناً به كس دیگری تملیك میكند...» در میان احتمالات راجع به معنای این عبارت، معنایی كه زودتر به ذهن میآید این است كه، تعریف ناظر به تملیك رایگان عین، دین و منفعت است و شامل انتقال رایگان حقوق (مثل حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجیر) كه مرتبهای ضعیفتر از مالكیت میباشد نمیشود. دلالت ماده بر این معنا مصداق كدام مورد است؟

الف) نص

ب) ظاهر

ج) مأوّل

د) متشابه

۷۸-اصل ۲۵ قانون اساسی كه مقرر داشته: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.» بیانگر چه نوع مفهومی است؟

الف) حصر

ب) قیاس مساوات

ج) شرط

د) قیاس اولویت

۷۹- در ماده ۸۷۶ ق.م چنین آمده است: «با شك در حیات حین ولادت حكم وراثت نمیشود.» - وقتی در حیات حین ولادت طفل شبهه باشد، چه شبههای به وجود آمده است؟

الف) حكمیه

ب) موضوعیه

ج) مصداقیه تحریمیه

د) مفهومیه تحریمیه

۸۰-عام در ماده ۱۰۷۱ ق.م: «هر یك از زن و مرد میتواند برای عقد نكاح وكالت به غیر دهد.»، عام .......... است.

الف) مجموعی

ب) بدلی

ج) استغراقی

د) بدلی و افرادی

حقوق جزا

۸۱- در حقوق كیفری ایران، جهل حكمی:

الف) رافع مسئولیت كیفری است.

ب) رافع مسئولیت كیفری نیست.

ج) استثنائاً رافع مسئولیت كیفری است.

د) استثنائاً رافع مسئولیت كیفری نیست.

۸۲- شخصی مرتكب چندین فقره سرقت و دو فقره خیانت در امانت شده است. مجازات وی:

الف) قابل تخفیف یا تبدیل میباشد.

ب) قابل تخفیف یا تبدیل نمیباشد.

ج) قابل تخفیف است ولی قابل تبدیل نیست.

د) به كمتر از حداقل مقرر قابل تخفیف و تبدیل نیست.

۸۳- در حالت تعدد مادی جرایم مشابه:

الف) قاعده جمع مجازاتها اعمال میشود.

ب) جمع حداكثر مجازاتها اعمال میشود.

ج) مجازات واحد با وصف اختیار دادگاه در تشدید مجازات اعمال میشود.

د) مجازات واحد با وصف تكلیف دادگاه در تعیین حداكثر مجازات اعمال میشود.

۸۴- در نظام كیفری ایران، اگر یك ایرانی، در خارج از ایران مورد كلاهبرداری قرار گیرد:

الف) دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند.

ب) دادگاههای ایران صالح به رسیدگی نیستند.

ج) در صورت یافت شدن مجرم در ایران دادگاههای ایران صالح به رسیدگیاند.

د) اگر در كشور محل وقوع جرم، مجازات نشده باشد، دادگاههای ایران صالح به رسیدگیاند.

۸۵- آیا مقنن میتواند با تصویب قانونی، جرم تعزیری یا بازدارنده را وضع كرده و در آن قانون تصریح به عطف بماسبق شدن آن نماید؟

الف) بستگی به نظر دادگاه صادر كننده حكم دارد.

ب) خیر، چنین مصوبهای خلاف قانون اساسی است.

ج) آری، اگر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور باشد.

د) آری، یكی از استثنائات اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی، تصریح مقنن است.

۸۶- اگر پزشكی به عمل جراحی مشروع با رضایت شخص و تحصیل اذن و برائت از او و یا اولیا و سرپرستان وی اقدام كند، در صورت وقوع حادثه:

الف) ضامن است.

ب) ضامن نیست.

ج) در صورت تقصیر ضامن است.

د) فاقد مسئولیت كیفری است.

۸۷- محكومیت به مجازات شلاق در جرایم تعزیری:

الف) موجب هیچگونه محرومیتی از حقوق اجتماعی نمیشود.

ب) موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت یك سال پس از اجرای حكم است.

ج) موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت دو سال پس از اجرای حكم است.

د) در صورت داشتن یك فقره سابقه محكومیت به مجازات شلاق حدی موجب محرومیت دو سال است.

۸۸- «الف» با تجاوز به عنف مرتكب ازاله بكارت و مرگ دختر هفت سالهای میگردد، مجازات وی كدام است؟

الف) به مجازات جرمی كه اشد است محكوم میگردد.

ب) صرفاً به مجازات جرم اول محكوم میگردد.

ج) برای هریك از دو جرم، مجازات جداگانه تعیین میگردد.

د) چون جرم اول مقدمه جرم دوم بوده، فقط مجازات جرم دوم تعیین میگردد.

۸۹- شخصی، دیگری را تحریك به ارتكاب جرمی میكند، اما فرد اخیر جرم مورد نظر را انجام نمیدهد، تحریك كننده:

الف) به عنوان معاون قابل مجازات است.

ب) در هیچ حالتی قابل مجازات نیست.

ج) به عنوان شروع به معاونت در جرم قابل مجازات است.

د) قابل مجازات نیست، مگر اینكه در قانون تصریح شده باشد.

۹۰- مبنای عامل موجهه به شمار آمدن دفاع مشروع چیست؟

الف) زایل شدن ركن قانونی جرم

ب) مخدوش شدن ركن روانی جرم

ج) ضرورت حفظ نظم عمومی

د) وجوه انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

۹۱- جرم پولشویی از حیث ركن مادی در حقوق كیفری ایران:

الف) جرمی مركب و مقید است.

ب) جرمی ساده و مطلق است.

ج) جرمی مركب و مطلق است.

د) جرمی به عادت و مقید است.

۹۲- شخصی به كرّات از طریق دستكاری و مداخله در نحوه كار دستگاههای تلفن كارتی مبادرت به تماس تلفنی كرده است، بدون اینكه وجهی از كارت او كم شود. عمل نامبرده:

الف) جعل است.

ب) سرقت است.

ج) كلاهبرداری است.

د) كلاهبرداری رایانهای است.

۹۳- «الف»، مشابه چندین عدد لوح تاریخی زمان شاه عباس صفوی را ساخته و آنها را به قصد فروش به عنوان اصل نزد خود نگه میدارد، عمل نامبرده:

الف) جرم جعل است.

ب) فاقد عنوان مجرمانه است.

ج) شروع به جرم كلاهبرداری است.

د) جرم ساختن نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی است.

۹۴- «الف»، برای گرفتن انتقام از خانواده «ب»، به روستای «ب» رفته و با شلیك رگبار به منزل وی موجب ایجاد رعب و وحشت بین اهالی روستا میشود. اقدام وی:

الف) محاربه است.

ب) افساد فیالارض است.

ج) شروع به جرم محاربه است.

د) دارای مجازات تعزیری است.

۹۵- اگر ولی دم بدون اذن ولی امر محكوم به قصاص را بكشد:

الف) فاقد عنوان مجرمانه است.

ب) مرتكب قتل موجب قصاص شده است.

ج) مرتكب قتل در حكم شبه عمد گردیده است.

د) عاقله وی محكوم به پرداخت دیه میشود.

۹۶- فردی در ایران به نفع دولت پاكستان و به ضرر دولت افغانستان مرتكب یكی از جرایم جاسوسی میشود، عمل وی:

الف) به شرط معامله متقابل جرم است.

ب) در صورتی كه تبعه ایران باشد، جرم است.

ج) در صورتی كه به امنیت ملی ایران صدمه وارد كند، جرم است.

د) در هر حالت عمل مزبور جرم و قابل مجازات است.

۹۷- كارمند دولت، بدون اینكه از وجوه دولتی در اختیار منتفع شده باشد، به علت اهمال، موجب تضییع اموال دولتی گردیده است. عمل وی:

الف) فاقد عنوان مجرمانه است.

ب) در حكم خیانت در امانت است.

ج) در حكم تخریب است.

د) در حكم جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

۹۸- كسی كه موجبات تحقق ارتشاء از قبیل مذاكره، جلب موافقت، وصول یا ایصال وجه را فراهم میكند و خود ذینفع در ارتشاء نیست، عمل او:

الف) در حكم رشاء است.

ب) معاونت در ارتشاء است.

ج) معاونت در رشاء است.

د) فاقد عنوان مجرمانه است.

۹۹- عكسبرداری از اوراق هویت شخصی، مانند گواهینامه رانندگی، در صورتی كه موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد كه نشان دهد مدارك مزبور رونوشت یا عكس است، در غیر اینصورت:

الف) فاقد وصف جزایی است.

ب) در حكم جعل است.

ج) تصدیق خلاف واقع است.

د) عمل مزبور جرم فریب مامورین دولتی است.

۱۰۰- شخصی ملك خود را با سند عادی به دیگری منتقل میكند. سپس همان ملك را با تفویض وكالت به ثالث میفروشد. شخص ثالث به استناد وكالت مذكور، ملك را به صورت رسمی به خود منتقل میكند. اقدام وی:

الف) كلاهبرداری است.

ب) انتقال مال غیر است.

ج) معامله معارض است.

د) فاقد وصف جزایی است.

آیین دادرسی کیفری

۱۰۱- دادگاه عمومي كيفري متهمي را به حبس تعزيري و پرداخت هزينه دادرسي محكوم مي نمايد، در زمان اجراي حكم، محكوم عليه فوت مي نمايد. هزينه ي دادرسي:

الف) از شخص ورثه مطالبه مي شود.

ب) به علت فوت محكوم عليه منتفي است.

ج) از ماترك محكوم عليه وصول مي شود.

د) از بيت المال دريافت مي گردد.

۱۰۲- شخصي در شهر بابك به اتهام قاچاق كالا و ارز دستگير مي شود. در شهر بابك دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نگرديده است، دادگاه صالح براي رسيدگي:

الف) دادگاه عمومي كيفري كرمان.

ب) دادگاه انقلاب اسلامي كرمان (نزديكترين دادگاه انقلاب محل وقوع جرم).

ج) دادگاه كيفري استان كرمان.

د) دادگاه عمومي كيفري شهر بابك.

۱۰۳- بازپرس قرار تأمين كيفري وثيقه صادر مي كند كه به لحاظ عجز از توديع وثيقه منجر به بازداشت متهم مي شود، دادستان به اين قرار اعتراض و با نظر بازپرس مخالفت مي كند. در اين صورت:

الف) حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر استان است.

ب) از موارد اختلافي نيست و بازپرس مكلف به تبعيت از نظر دادستان نمي باشد.

ج) از موارد اختلاف بوده و حل اختلاف با دادگاه عمومي كيفري است.

د) بازپرس مكلف به تبعيت از نظر دادستان مي باشد.

۱۰۴- شخصي در تهران مرتكب رباخواري گرديده است، مرجع صالح براي رسيدگي به اين بزه، كدام يك از مراجع ذيل است؟

الف) دادگاه عمومي كيفري تهران

ب) دادگاه كيفري استان تهران

ج) سازمان تعزيرات حكومتي تهران

د) دادگاه انقلاب اسلامي تهران

۱۰۵- قرار منع تعقيب متهمي از سوي دادسرا صادرگرديده، شاكي به قرار صادره اعتراض و دادگاه عمومي كيفري پس از رسيدگي قرار منع تعقيب را تأييد كرده است. راي دادگاه عمومي كيفري:

الف) قابل تجديدنظر خواهي نيست.

ب) با موافقت دادستان كل كشور قابل تجديدنظر خواهي مي باشد.

ج) قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.

د) قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه كيفري استان است.

۱۰۶- راننده اتوبوسي كه از شيراز عازم تهران بوده، دستگاه ثبت سرعت وسيلة نقلية خود را عمداً تغيير داده است تا دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي را نشان دهد. مجازات بزه مذكور حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه تا پانصد هزار ريال يا هر دو مجازات است. مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرم:

الف) شوراي حل اختلاف تهران است.

ب) دادسراي دادگاه انقلاب اسلامي تهران است.

ج) دادسرا و دادگاه عمومي كيفري تهران است.

د) ادارة راهنمايي و رانندگي تهران است.

۱۰۷- آقاي (الف) به اتهام كلاهبرداري به تحمل حبس تعزيري محكوم گرديده است، پس از قطعيت حكم، شاكي از شكايات خود صرفنظر نموده است. (حكم دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد گرديده است.) در اين صورت محكوم عليه مي تواند با ارائه رضايت نامه:

الف) از دادگاه بدوي صدور حكم برائت خود را تقاضا كند.

ب) در جرم كلاهبرداري با توجه به نص صريح قانون گذشت شاكي پس از تطعيت حكم تأثيري در تخفيف مجازات حبس ندارد.

ج) از دادگاه صادركنندة حكم قطعي تخفيف مجازات را تقاضا كند.

د) از دادگاه صادركننده رأي قطعي برائت خود را تقاضا كند.

۱۰۸- در پرونده كيفري محكوم عليه پس از صدور حكم دادگاه بدوي حق تجديدنظر خواهي خود را ساقط نموده است. در اين صورت با درخواست محكوم عليه:

الف) در كليه جرايم موجب تخفيف مجازات مي باشد.

ب) در تعدادي از جرايم و با گذشت شاكي از موجبات تخفيف مجازات مي باشد.

ج) چون تجديدنظر خواهي از قواعد آمره بوده، اساساً قابل اسقاط نمي باشد.

د) در برخي از جرايم دادگاه مجازات مندرج در حكم را تخفيف مي دهد.

۱۰۹- آقاي (الف) به علت ارتكاب جرمي به تحمل حبس تعزيري و پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده و متعاقب اين محكوميت تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده است. در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم:

الف) هزينه ي دادرسي را بايد بپردازد.

ب) مطابق قواعد مندرج در قانون آئين دادرسي مدني رفتار مي شود.

ج) مي تواند تقاضاي تقسيط هزينه ي دادرسي را از دادگاه بنمايد.

د) از پرداخت هزينه ي دادرسي معاف است.

۱۱۰- دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال، پس از صدور حكم:

الف) مي تواند در تصميمات قبلي خود يك بار تجديدنظر نمايد.

ب) فقط در صورت تجديدنظر خواهي ولي يا سرپرست طفل يك بار حق تغيير تصميم قبلي خود را دارد.

ج) فقط در صورت تجديدنظر خواهي دادستان يك بار حق تغيير تصميم قبلي خود را دارد.

د) با توجه به قاعده ي فراغ دادرس حق تغيير تصميم قبلي خود را ندارد.

۱۱۱- آقاي (الف) كه ايراني است در فرانسه مرتكب قتل عمد مسلماني شده است، اولياء دم مقتول كه اهل و ساكن شيراز هستند در آنجا شكايت خود را مطرح مي نمايند، متهم پس از مراجعه به ايران در آبادان دستگير مي شود،در اين صورت دادگاه صالح به رسيدگي به جرم وي:

الف) دادگاه عمومي كيفري آبادان است.

ب) دادگاه كيفري استان خوزستان است.

ج) دادگاه كيفري استان فارس است.

د) دادگاه كيفري استان تهران است.

۱۱۲- آقاي الف كه فردي نظامي است مرتكب بزه فرار از خدمت شده است، دادگاه نظامي در حال رسيدگي است كه بزه كلاهبرداري نامبرده نيز كشف ميگردد. دادگاه نظامي به جرم اخير نيز رسيدگي مي نمايد وكيل متهم به صلاحيت دادگاه نظامي در رسيدگي به جرم كلاهبرداري اعتراض دارد. اعتراض وكيل:

الف) وارد نيست و دادگاه نظامي مي تواند به هر دو جرم رسيدگي نمايد.

ب) وارد است و هر دو جرم بايد در دادگاه عمومي كه جرم مهم تر در صلاحيت او مي باشد رسيدگي شود.

ج) وارد نيست چرا كه اصولاً تشخيص صلاحيت با خود دادگاه مي باشد.

د) وارد است و دادگاه نظامي حق رسيدگي به جرايم عمومي را ندارد.

۱۱۳- رسيدگي به جرم وارد كردن و نگهداري مشروبات الكلي در صلاحيت كدام مرجع است؟

الف) دادگاه انقلاب اسلامي

ب) اتهام وارد كردن مشروبات الكلي در صلاحيت تعزيرات حكومتي يا گمرك حسب مورد و نگهداري در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري عمومي.

ج) اتهام وارد كردن مشروبات الكلي در صلاحيت دادگاه انقلاب و حمل آن در دادگاه عمومي كيفري است.

د) دادگاه عمومي كيفري.

۱۱۴- آقاي الف كه فردي نظامي است با ارتكاب جرم خاص نظامي باعث ورود خسارت به اموال متعلق به نيروهاي مسلح شده است، در خصوص ايراد خسارت مذكور كدام مورد صحيح است؟

الف) دادگاه نظامي بدون نياز به تقديم دادخواست صالح به رسيدگي مي باشد.

ب) دادگاه صالح اصولاً دادگاه عمومي حقوقي مي باشد.

ج) دادگاه نظامي در هيچ شرايطي صالح به رسيدگي نمي باشد.

د) دادگاه نظامي فقط با تقديم دادخواست صالح به رسيدگي مي باشد.

۱۱۵- با توجه به نص قانون و آرا وحدت رويه كدام يك از جرايم ذيل مشمول مرور زمان مي باشند؟

الف) فروش مال غير- ارتشاء

ب) كلاهبرداري- فروش مال غير- رابطه نامشروع

ج) خيانت در امانت- ارتشاء- فروش مال غير

د) رشاء- ارتشاء- كلاهبرداري

۱۱۶- كدام يك از موارد ذيل جزء موارد اعاده ي دادرسي در امر كيفري مي باشد؟

الف) نسخ مجازات قانوني

ب) جعلي بودن اسناد كه مبناي حكم صادر شده بوده است، ثابت گردد.

ج) رسيدگي دادگاه كيفري بدون توجه به اعتبار امر مختومه

د) در صورتي كه حداقل دو تن از شهود از شهادت خود عدول نمايند.

۱۱۷- بازپرس در خصوص قتل عمد براي متهم قرار منع تعقيب صادر نموده و اين قرار مورد مخالفت دادستان قرارگرفته است، مرجع حل اختلاف:

الف) دادگاه عمومي كيفري است.

ب) با توجه به اهميت بزه حل اختلاف با ديوانعالي كشور است.

ج) بازپرس مكلف به تبعيت از نظر دادستان مي باشد.

د) دادگاه كيفري استان مي باشد.

۱۱۸- چنانچه دادگاه قرار اناطه صادر نمايد و ذينفع در موعد قانوني گواهي طرح دعوي در مرجع صالح را به دادگاه صادركننده قرار اناطه ارائه نكند:

الف) دادگاه پرونده را بايگاني مي كند.

ب) قرينه اي خواهد بود بر بي گناهي متهم و حكم برائت صادر خواهد شد.

ج) دادگاه قرار ترك تعقيب صادر مي نمايد.

د) دادگاه تصميم مقتضي خواهد گرفت.

۱۱۹- در صورت حدوث اختلاف بين مراجع قضايي و غير قضايي در امر صلاحيت، كدام عبارت صحيح است؟

الف) مرجع غيرقضايي مكلف به تبعيت از تصميم مرجع قضايي است.

ب) چنانچه مرجع قضايي خود را صالح نداند پرونده را جهت تصميم گيري به ديوانعالي كشور ارسال مي دارد.

ج) چنانچه مرجع غيرقضايي خود را صالح نداند پرونده را جهت تصميم گيري به ديوانعالي كشور ارسال مي دارد.

د) پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي شود.

۱۲۰- كدام يك از قرارهاي ذيل قطعي و غير قابل اعتراض است؟

الف) قرار اناطه

ب) قرار عدم خروج متهم از كشور

ج) قرار رد ايراد رد دادرس

د) قرار ترك محاكمه

 

پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

درباره سایت وکیل نا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

درج آگهی در وکیل نا برای عموم وکلا آزاد است و مسئولیت اطلاعات وارد شده با آگهی دهنده می‌باشد. لطفا قبل از هر گونه اقدام از اعتبار و کیل مربوطه مطمئن شوید.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز